Szukaj

O szpitalu

Prezes Zarządu
Zbigniew Kluczkowski

Dyrektor ds. Medycznych
lek. Jarosław Iwaszkiewicz

Pielęgniarka Naczelna
Teresa Szafran vel Szafrańska

Główny Księgowy
Edyta Kiedrzyńska

Historia

Pierwsze wzmianki o Szpitalu w Ostrzeszowie pochodzą już z 1587 roku Sprawowano w nim opiekę nad chorymi i ubogimi z miasta.
W 1817 roku z inicjatywy tutejszego proboszcza wybudowano nowy, drewniany Szpital. Przetrwał on do 1912 roku i pełnił funkcję przytułku dla ubogich.

 

Pierwszy Szpital Miejski powstał w 1879 roku. Aptekarz Tomasz Juliusz Auer udostępnił miastu teren pod jego budowę. Utrzymywany był ze środków miejskich i powiatowych. W 1896 roku rozpoczęto budowę nowego Szpitala Miejskiego, który powstał na terenie obecnego Szpitala. Opiekę w nim sprawowały diakonistki

z protestanckiego stowarzyszenie pielęgniarek, które w 1898 roku  wykupiły Szpital od miasta i powiatu.

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia_zdjęcie archiwalne

W latach 20. XX w. w Ostrzeszowie funkcjonował mały Szpital Powiatowy, posiadający 26 łóżek. W latach 30. ich liczba zwiększyła się do 32. Funkcjonowały wówczas 4 oddziały szpitalne, na których pracował jeden lekarz i trzy siostry z zakonu św. Karola Boromeusza. Niestety, okupacja sprawiła, że Szpital przeznaczono na cele obozu jenieckiego w Ostrzeszowie, w związku z czym ograniczano pobyt cywilów.

W 1946 roku dzięki wysiłkom włożonym przez dr. Walentego Radka i Komisję Opieki Społecznej i Sanitarnej powołaną przez Radę Miejską w Ostrzeszowie doprowadzono do ponownego otwarcia Szpitala w Ostrzeszowie.

W połowie lat 50. rozpoczął się proces sukcesywnej rozbudowy Szpitala. W 1961 roku powołano Komitet Rozbudowy Szpitala. W 1964 roku Szpital obsługiwał teren powiatu liczącego 46 tysięcy mieszkańców. Od 2002 roku przy Szpitalu funkcjonuje Izba Przyjęć.

Teraźniejszość

Od 2003 roku Szpital w Ostrzeszowie dąży się do sprawowania kompleksowych świadczeń zdrowotnych na najwyższym jakościowo poziomie stosownie do stopnia referencji placówki. Opieka nad pacjentem realizowana jest na podstawie Karty Praw Pacjenta oraz Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom bez względu na ich miejsce zamieszkania. Szpital zapewnia całodobową opiekę swoim pacjentom. Systemem Zarządzania Jakością objęte są Oddziały Szpitalne wraz z Izbą Przyjęć. W latach 2004 – 2005 roku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego została przeprowadzona termomodernizacja budynku Szpitala współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia_budynek szpitala

W 2009 roku Dyrektor ZZOZ w Ostrzeszowie rozpoczął  realizację  Zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie wg umowy o dofinansowanie  Projektu nr UDA-RPWP.05.03.00-30-001/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V- Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Działanie 5.3- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013. Realizację zakupu zakończono na początku 2010 roku.

W strukturze Szpitala działają:

 

 • Oddział Chirurgiczny
 • Oddział Wewnętrzny
 • Oddział Pediatryczno- Noworodkowy
 • Oddział Ginekologiczno- Położniczy
 • Oddział Medycyny Paliatywnej
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Jednostkami pomocniczymi Szpitala są następujące jednostki i komórki organizacyjne:

 

 • Izba Przyjęć
 • Blok Operacyjny
 • Apteka
 • Centralne Laboratorium Analityczne z Pracownią Bakteriologiczną – oddzielona w 2009 roku, nadal nadzorowana przez przedstawiciela
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii – oddzielona w 2005 roku ze struktury OCZ, obecnie nadzorowana przez przedstawiciela OCZ
 • Pracownia Endoskopowa
 • Pracownia EKG
 • Pracownia Tomografii Komputerowej- jako podmiot zewnętrzny utworzona w 2010 roku
 • Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii
 • Centralna Sterylizatornia
 • Dział Sprzedaży i Rozliczeń
 • Sekcja Służb Pracowniczych z Sekretariatem
 • Sekcja Finansowo-Księgowa
 • Sekcja Logistyki

 

Pracami Oddziałów Szpitala kierują Ordynatorzy lub Kierownicy. 

Izba przyjęć

Zapewnia całodobową opiekę wszystkim pacjentom zgłaszającym się do Szpitala.

Izba Przyjęć posiada dwa gabinety przyjęć pacjentów:

 

 • Gabinet Przyjęć z zapleczem sanitarnym dla Oddziałów zabiegowych,
 • Gabinet Przyjęć z zapleczem sanitarnym dla Oddziałów zachowawczych.

Izba Przyjęć wyposażona jest w urządzenia, aparaturę oraz leki niezbędne do udzielania natychmiastowej pomocy. Współpracuje z poszczególnymi Oddziałami Szpitala i Pracowniami diagnostycznymi, świadczącymi usługi na rzecz Pacjenta zgłaszającego się do leczenia szpitalnego. Izba Przyjęć dysponuje również Salą Reanimacyjną. Wszystkie pomieszczenia przeszły gruntowną modernizację i są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oddział Chirurgiczny

Oddział dysponuje własnym blokiem operacyjnym, salą pooperacyjną i dwoma gabinetami zabiegowymi. Oddział chirurgiczny liczy 23 łóżka. Fachowy personel lekarski dąży do minimalizacji urazu operacyjnego, dzięki czemu zmniejsza bólu po zabiegu, poprawia komfort leczenia, a także skraca czas pobytu pacjenta w Szpitalu.

 

Rodzaj świadczeń:

 

 • Zabiegi operacyjne z  zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej,
 • Stosowane są techniki chirurgii laparoskopowej, endoskopowej oraz kosmetyczne zabiegi w układzie żylnym.

 

Blok Operacyjny

Blok Operacyjny dysponuje 2 salami operacyjnymi. Każda z nich ma minimum 35m2 i posiada system awaryjnego zasilania w energię elektryczną. Liczba zabiegów operacyjnych jest regulowana wielkością podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zabiegi wykonywane są metodą laparoskopową i tradycyjną. 

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia stanowi wydzieloną, zamkniętą jednostkę Szpitala. Jej usytuowanie i organizacja pracy mają wpływ na profilaktykę zakażeń szpitalnych. Zapewnione jest w niej bezpieczeństwo epidemiologiczne. Transport narzędzi odbywa się systemem kontenerowym. Wyposażona jest ona również w urządzenia do mycia narzędzi chirurgicznych: myjnie oraz dezynfektory. W obrębie Centralnej Sterylizatorni wykonywana jest sterylizacja niskotemperaturowa, wyposażona jest w wentylację mechaniczną. Powietrze nawiewane do Centralnej Sterylizatorni jest filtrowane. Czyszczenie instalacji i urządzeń wentylacji jest systematycznie monitorowane. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisana jest informacja o numerach pakietów używanych do zabiegów i ich skutecznej sterylizacji.

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Oddział świadczy kompleksową opiekę medyczną pacjentkom zgłaszającym się do leczenia, oddział dysponuje Blokiem Operacyjnym oraz Salą Porodową. W odcinku ginekologicznym wykonywane są operacje ginekologiczne w pełnym zakresie, takie jak operacje wysiłkowego nietrzymania moczu czy diagnostyczne zabiegi ginekologiczne. W zabiegach wykorzystywane są nowoczesne techniki laparoskopowe i endoskopowe. W odcinku położniczym działa Szkoła Rodzenia oraz odbywają się porody rodzinne. Pacjentki po porodach przebywają w sali razem ze swymi dziećmi.

Oddział Wewnętrzny

Oddział posiada w swoich strukturach 4 łóżkową salę intensywnego nadzoru kardiologicznego. W Oddziale stosowana jest kompleksowa diagnostyka i terapia schorzeń internistycznych na pierwszym poziomie internistycznym. W zakresie kardiologii wykonuje się USG serca (w tym badanie dopplerowskie kolorowe). Oddział bierze udział w Wielkopolskim Programie Leczenia Inwazyjnego Ostrych Stanów Niedokrwiennych Serca i ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologicznym Szpitala im. Perzyny w Kaliszu.

 

Zapewniamy specjalistyczne, zewnętrzne konsultacje w zakresie badań obrazowych za pomocą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. 

Oddział Pediatryczno-Noworodkowy

Oddział składa się z części pediatrycznej i noworodkowej. W odcinku pediatrycznym rodzice mogą przebywać razem z dziećmi przez 24h/dobę. Hospitalizowani są w nim pacjenci do 18 roku życia. Oddział świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wieku rozwojowego. W 1997 roku przeprowadzono kompleksowy remont Oddziału. W 2002 roku Oddział zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Pani Jolanty Kwaśniewskiej pod hasłem „Motylkowy Oddział”.

 

W odcinku noworodkowym matki po porodzie przebywają ze zdrowymi noworodkami w systemie rooming-in. Ponadto odcinek dysponuje 2 salami obserwacyjnymi i stanowiskami inkubatorowymi. Odcinek dysponuje nowoczesnym sprzętem, którego część została ufundowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. U każdego noworodka przeprowadzane jest profilaktyczne badanie słuchu.

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej funkcjonuje od 2009 roku i zapewnia całodobową opiekę, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym. Oddział Paliatywny sprawuje opiekę nad pacjentami, znajdującymi się w terminalnym stadium nieuleczalnej choroby. Celem Oddziału jest poprawienie jakości życia zarówno Pacjentowi, jak i jego najbliższym. Oddział zaopatrzony jest w 24 łóżka. Większą część Pacjentów stanowią osoby z zaawansowaną chorobą nowotworową.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy funkcjonuje od 2008 roku i został przekształcony z Oddziału Opieki Długoterminowej. Skierowany jest do osób wymagających długoterminowej opieki i leczenia. W ramach Oddziału prowadzona jest opieka całodobowa, obejmująca świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym, rehabilitacyjnym, profilaktycznym i wychowawczym. Zakład został zaplanowany na 12 łóżek.

 

Czas pobytu Pacjenta w Zakładzie wynosi przeciętnie do pół roku i jest uzależniona od potrzeb zdrowotnych i rodzinnych. Głównym zadaniem Zakładu jest przywrócenie Pacjentowi sprawności fizycznej oraz psychicznej, aby mógł w przyszłości samodzielnie funkcjonować w warunkach domowych. 

Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii

Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii jest usługową komórką organizacyjną leczniczo-profilaktycznej działalności Szpitala. Zadaniem Pracowni jest wykonywanie zabiegów usprawniających u pacjentów wymagających rehabilitacji w warunkach lecznictwa zamkniętego.

Centralne Laboratorium i Pracownia Bakteriologiczna

Oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych, wykonywanych przy użyciu nowoczesnej aparatury. Badania wykonuje doświadczony i fachowy personel. Laboratorium poddawane jest licznym kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym między innymi przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Łodzi.

Posiada certyfikaty:

 • Certificate of Attendance Sysmex International Quality Assurance Sysmex IQAS
 • Powszechnego Programu Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych
 • Certyfikat Jakości Badań Mikrobiologicznych w Programie POLMICRO. Nadzorowane jest przez pracowników OCZ zgodnie z wyznaczonymi kompetencjami.

Laboratorium pracuje w systemie całodobowym. Wykonywane są w nim badania dla Oddziałów Szpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych. Usługi realizowane są w ramach umów na świadczenia medyczne. Wyniki badań znajdują się w systemie informatycznym.

Pracownia Rentgenodiagnostyczna

Usamodzielniona od 01.01.2005 roku. Podmiot zewnętrzny pod koniec 2010 roku otrzymał Certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009

Pracownia wykonuje badania i zabiegi diagnostyczne u pacjentów leczonych w Oddziałach Szpitalnych i ambulatoryjnych.

W Pracowni wykonuje się diagnostykę układu kostnego, przewodu pokarmowego, układu moczowego, oddechowego oraz RTG zębów.

Pracownia w dni robocze czynna jest codziennie od godziny 8:00 do 23:00. Po godzinie 23:00 oraz niedziele i święta dyżur pełni technik na wezwanie. Nadzór nad prawidłowością świadczeń na rzecz pacjenta szpitalnego sprawuje Naczelna Pielęgniarka. Od 2007 roku Pracownia posiada zintegrowany ze szpitalem system informatyczny pozwalający na prawidłowe rozliczanie i monitorowanie badań rentgenodiagnostycznych i ultrasonograficznych.

Pracownia Ultrasonograficzna

Usamodzielniona od 01.01.2005 roku. Podmiot zewnętrzny pod koniec 2010 roku otrzymał Certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009


Prowadzi badania ultrasonograficzne tarczycy, szyi, ślinianek, węzłów chłonnych, jamy brzusznej u dorosłych i dzieci oraz moszny,jąder, badanie przez ciemieniowe.


Duplex – Doppler kończyn dolnych dla pacjentów hospitalizowanych. Nadzór  nad prawidłowością świadczeń na rzecz pacjenta szpitalnego sprawuje Asystent Dyrektora ds. pielęgniarskich – Pielęgniarka koordynująca Szpitala.

Pracownia Endoskopowa

W Pracowni wykonywane są badania endoskopowe między innymi gastroskopia oraz drobne zabiegi endoskopowe. Terminy badań pacjentów szpitalnych  ustalane są bezpośrednio z pracownikami pracowni.

Apteka Szpitalna

Zabezpiecza w leki, materiały opatrunkowe i środki dezynfekcyjne wyłącznie Oddziały Szpitalne oraz Gabinety Zabiegowe. Zajmuje się wydawaniem wody destylowanej dla wszystkich jednostek Szpitala. W Aptece Szpitalnej znajduje się Centralna Destylatornia.

Ilość miejsc

Aktualna ilość łóżek w Szpitalu wynosi:

149

łóżek

16

łóżeczek

2

inkubatory

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Szpitala jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 • podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych,
 • badań diagnostycznych w tym diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki bakteriologicznej,
 • leczenia i opieki szpitalnej w zakresie ginekologii, położnictwa, chorób wewnętrznych, pediatrii i neonatologii, opieki długoterminowej w ramach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, medycyny paliatywnej, chirurgii ogólnej oraz  anestezjologii i intensywnej terapii,
 • opieki zdrowotnej udzielanej pacjentom zgłaszającym się w Izbie Przyjęć.