Szukaj

Podejmujemy współpracę z Uniwersytetem Kaliskim

W październiku nastąpi podpisanie umowy o współpracy między
Uniwersytetem Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w
Kaliszu a Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Umowa będzie dotyczyła praktyk
w zawodach medycznych, których kształcenie prowadzi kaliska uczelnia.

Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w aparaturę medyczną w OCZ – podpisano umowę

W dniu 28.08.2023r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania w ramach konkursu RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/22 dla Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)