Szukaj

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia świadczy kompleksowe usługi zdrowotne na wysokim poziomie. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom bez względu na ich miejsce zamieszkania. Szpital zapewnia swoim pacjentom całodobową opiekę.

Usługi:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy funkcjonuje  w strukturach Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Obecnie szpital dysponuje 12 łóżkami.

 

Opiekę nad osobami chorymi sprawuje lekarz oraz pielęgniarki.

Informacja dotycząca przyjęcia i funkcjonowania ZOL

1. Koszty wyżywienia i zakwaterowania w Zakładzie ponosi pacjent w wysokości 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, pozostałe koszty opieki i rehabilitacji pacjenta pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z zasadami ich rozliczania.

 

2. Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie przyjmowani są pacjenci, u których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba nowotworowa lub choroba psychiczna.

 

3. Osoba zakwalifikowana powinna być przyjęta do Zakładu w terminie 12 miesięcy od  dnia wydania wniosku.

 

4. Termin przyjęcia ustalany jest wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

5. Wymagane dokumenty niezbędne do przyjęcia do Zakładu:

 • Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – załącznik nr 1
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.- załącznik nr 2
 • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 3
 • Karta oceny pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel- wypełnia lekarz wraz z pielęgniarką – załącznik nr 4
 • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (kseropopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)

6. Decyzję o przyjęciu do Zakładu wydaje Dyrektor ZZOZ na podstawie opinii lekarza kwalifikującego  pacjenta do pobytu w Zakładzie.

 

7. Pacjent w Zakładzie może przebywać do 6 miesięcy.

 

8. W dniu przyjęcia Kierownik i Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu oceniają pacjenta wg skali Barthel. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 pkt. nie zostanie przyjęty do Zakładu. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów do 40 pkt.. ocena w skali Barthel przeprowadzana jest co miesiąc.

 

9. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, nr 112,poz.654) Zakład wypisuje pacjenta, którego stan zdrowia- zgodnie z aktualną wiedzą medyczną uległ poprawie w tak znacznym stopniu, iż nie wymaga on dalszych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie.

 

10. W ciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia pacjenta, należy dokonać w kasie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia odpłatności za jego pobyt, a następne płatności muszą być dokonywane z góry.

 

11. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy gwarantuje przestrzeganie Praw Pacjenta, których wykaz wywieszony jest na tablicy Oddziału.

 

12. Pacjent oraz jego opiekunowie mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Regulamin Zakładu, który znajduje się u Pielęgniarki Oddziałowej.

 

13. Informacji o całym procesie leczenia udziela Kierownik zakładu osobie uprawnionej, a o procesie pielęgnacyjnym Pielęgniarka Oddziałowa.

Zakres wykonywanych zabiegów:

 • Opieka lekarska i pielęgniarska nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi,
 • Zapewnienie kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego pacjentom przebywającym w zakładzie,
 • Rehabilitacja i terapia zajęciowa,
 • Opieka logopedyczna

Kontakt

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Zofia Chwalisz
  Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Sekretariat oddziału:

 • Kamilla Prajsnar

Rejestracja telefoniczna