Konkursy zgodnie z ustawą o działalności leczniczej