Fundusze Europejskie

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Zakład Opiekuńczo- Leczniczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu z UE:  75 193, 24 zł

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Oddział Medycyny Paliatywnej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu z UE:  85 598,70 zł

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Dofinansowanie projektu: 43 820,46 zł

Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji OCZ jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne.

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Ostrzeszowie realizuje projekt unijny
nr RPWP.09.01.01-30-0031/17 pod nazwą:

 

„Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji OCZ jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne

 

Data rozpoczęcia projektu: 2017-04-12

Data zakończenia projektu 2019-07-30

Całkowita wartość projektu: 2 897 158,38

Kwota dofinansowania: 2 062 115,18

 

Cel projektu: Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawa ich efektywności, rozumianej jako osiąganie lepszych celów terapeutycznych z ZOL

Efekt: Zwiększenie dostępności świadczeń medycznych dla większej ilości pacjentów oraz polepszenie jakości świadczonych usług

 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-

-RPWP.05.03.00-30-001/09-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działanie 5.3 – Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.”

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie realizując postanowienia paragrafu 14 ustęp 6 Umowy o dofinansowanie Projektu ,, Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie” nr UDA-RPWP.05.03.00-30-001/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V- Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Działanie 5.3- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

   zawiadamia o rozpoczęciu realizacji Projektu

 

 

                                                                                                                                          Z poważaniem Dyrektor ZZOZ

                                                                                                                                          w Ostrzeszowie

                                                                                                                                          Lek. med. Henryk Siciński

Opis projektu

 

Szanowni Państwo !

                   Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, działając w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, kończy realizację dostawy sprzętu medycznego dla szpitala w Ostrzeszowie, dla projektu:

          „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-

-RPWP.05.03.00-30-001/09-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działanie 5.3 – Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

 

Wniosek aplikacyjny wraz z biznes-planem, na zlecenie ZZOZ w Ostrzeszowie, opracowany został w lipcu 2008 roku, przez Europejskie Centrum Konsultingu ECC w Warszawie i później drugi raz po zmianie warunków konkursu w styczniu 2009 roku. Firma ta cały czas monitorowała prawidłowość wdrażanej procedury i kilkakrotnie dokonywała koniecznych i niezbędnych zmian dotyczących złożonego wniosku.

Wniosek aplikacyjny złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego. Stosunkowo długo trwała procedura związana z przyjęciem wniosków oraz ich oceną formalną i merytoryczną – finałem postępowania było zawarcie cytowanej wyżej umowy – miało to miejsce w maju 2009 roku.

Wniosek dotyczył dostawy sprzętu medycznego dla następujących zakresów świadczeń medycznych szpitala w Ostrzeszowie: anestezjologii i intensywnej terapii,  kardiologii, ginekologii z położnictwem, chirurgii i radiologii – razem 38 pozycji sprzętowych.

Łączną wartość projektu (kwota wydatków) wyniosła: 1.411.952,76 zł., w tym:

– kwota środków wspólnotowych, która stanowiła dofinansowanie w  

   ramach WRPO 2007-2013: 1.058.964,57 zł. (udział 75 %),

– kwota, która stanowiła tzw. udział własny, finansowany w ramach budżetu Powiatu  

  Ostrzeszowskiego:  352.988,19 zł. (udział 25 %).

Zgodnie z założeniami projektu, ZZOZ w Ostrzeszowie, przeprowadził 6 postępowań przetargowych na dostawę w/w sprzętu medycznego, z których 4 postępowania  zrealizowano w formule właściwej dla przetargów unijnych i zostały zarejestrowane w Luksemburgu. Przetargi odbywały się w terminie od sierpnia 2009 roku do lutego 2010 roku.                 

Realizacja projektu nie przebiegała, bez różnorodnych problemów natury technicznej, prawnej i wynikających z rygorystycznie przestrzeganych przez instytucję finansującą, procedur oraz standardów.

Przez wiele kolejnych lat, podlegać będziemy monitorowaniu pod względem sposobu wykorzystania zakupionego sprzętu i ilości wykonanych z jego zastosowaniem, procedur medycznych. Każda zakupiona w ramach projektu jednostka sprzętowa, została w specjalny sposób oznakowana z zaznaczeniem źródła jej pochodzenia – WRPO 2007-2013.

Zobowiązani zostaliśmy do przeprowadzenia zaplanowanej akcji promocyjnej, na budynku szpitala i w hallu wejściowym przy izbie przyjęć, umieszczone zostały tablice pamiątkowe, o wymaganej treści. Wszystkie te działania spełniać muszą przyjęte przez instytucję finansującą wymogi i oczekiwania.

Dokonany obecnie, przy zaangażowaniu środków unijnych, zakup sprzętu medycznego, jest największym, jednorazowym zakupem w historii tutejszego Szpitala. W wielu odcinkach działalności medycznej, stawia to nasz Szpital w nowych realiach technologicznych i przybliża do nowoczesnych standardów szpitala powiatowego, obejmującego podstawowe oddziały.

Sprzęt ten będzie wykorzystany do leczenia pacjentów – głównie mieszkańców Powiatu Ostrzeszowskiego i powiatów ościennych. Tak naprawdę, to oni właśnie będą beneficjentami wdrożenia omawianego projektu, jest to robione dla tutejszej społeczności, dla poprawienia jakości i skuteczności leczenia. Świadczenia medyczne z zastosowaniem zakupionego sprzętu, realizowane będą w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, czyli nieodpłatnie dla pacjentów posiadających to ubezpieczenie.

W ramach projektu zakupiono:

 

Etap I – zakup sprzętu kardiologicznego:

1/ USG z opcja echokardiografu i kompletem głowic – 1 szt.

2/ Kardiomonitory – 4 szt.

3/ Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe – 8 szt.

4/ Zestaw Holter z bieżnią wysiłkową – 1 kpl.

Etap II – zakup sprzętu intensywnej terapii:

1/ Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe – 6 szt.

2/ Bronchofiberoskop przewoźny – 1 szt.

3/ Aparat do znieczulenia – 1 szt.

4/ Respirator oddechowy – 1 szt.

5/ Respirator oddechowy z funkcją dla noworodków i niemowląt – 1 szt.

6/ Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe – 3 szt.

7/ Pompy infuzyjne wiszące – 2 szt.

8/ Kapnograf – 1 szt.

9/ Pulsoksymetr z wyświetlaczem – 1 szt.

10/ Łóżka intensywnej terapii – 3 szt.

11/ USG przyłóżkowe z dwoma głowicami – 1 szt.

12/ Zestaw do drenażu opłucnej – 1 szt.

Etap III – zakup sprzętu chirurgiczno-ginekologicznego:

1/ Zestaw laparoskopowy chirurgiczno-ginekologiczny z histeroskopem – 1 kpl.

2/ USG ginekologiczne z dwoma głowicami – 1 szt.

Etap IV – zakup sprzętu radiologicznego:

Aparat RTG – ramię C z torem wizyjnym – 1 szt.

Wymieniony sprzęt znajduje się już w Szpitalu w Ostrzeszowie i służy naszym pacjentom. Życzę jednak Państwu, aby nie było to koniecznością – chyba, że chodzi o badania profilaktyczne, do czego zachęcam.

Niezależnie od powyższej sprawy, chciałbym poinformować Szanownych Czytelników, że aktualnie w tutejszym Szpitalu, kończy się adaptacja pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej i wdrożono już procedurę pozyskania operatora, który wprowadzi sprzęt – tomograf komputerowy. Sprzęt ten będzie użytkowany (po próbach i dopuszczeniach radiologicznych) od m-ca czerwca – taki jest zamiar.

W rozwiązaniu tym, przeprowadzone badanie, przekazywane będzie łączami elektronicznymi, do specjalistycznego centrum odczytów i opisów. Opis badania powróci do nas taką samą drogą i wtedy całość (badanie wraz z opisem), otrzyma pacjent. Przeprowadzenie badań zlecać będą mogli lekarze specjaliści.

Jest to rozwiązanie bardzo nowoczesne, w naszym rejonie będziemy jedną z pierwszych placówek medycznych, mogących zaoferować takie rozwiązanie na miejscu w Ostrzeszowie i bez potrzeby wyjazdu do Ostrowa Wlkp. lub Kalisza.

Zadanie to w większości finansowane jest ze środków budżetowych Powiatu Ostrzeszowskiego, przy wsparciu budżetów poszczególnych Miast i Gmin oraz Gmin, a wiec: Ostrzeszowa, Grabowa, Mikstatu, Kobylej Góry, Doruchowa, Kraszewic i Czajkowa – wg zasobności i ilości mieszkańców. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ca 350.000,00zł.. Do tego dochodzić będzie comiesięczna nasza odpłatność na rzecz operatora, zgodnie z zawartą umową.

 

Niestety, nie wszystkie badania będą mogły być wykonywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje tomografię komputerową raczej  w niewielkim zakresie.

 

  Z poważaniem

                                                                                            Dyrektor ZZOZ w Ostrzeszowie

                                                                                                lek. med. Henryk Siciński