Szukaj

Fundusze Europejskie

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w aparaturę medyczną w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o."

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Ostrzeszowie realizuje projekt unijny
nr RPWP.09.01.01-30-0030/22-00 pod nazwą:

„Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w aparaturę medyczną w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

w ramach:

Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”

Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 Cele projektu:

Zakup sprzętu medycznego w celu poprawy dostępności do infrastruktury zdrowotnej w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Realizacja inwestycji wesprze działanie następujących oddziałów szpitala: Chirurgicznego, Wewnętrznego, Paliatywnego, Ginekologiczno-Położniczego oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego poprzez unowocześnienia bazy sprzętowej Pracowni Endoskopii oraz zwiększenie jej możliwości diagnostycznych, która to działa na rzecz pacjentów w/w oddziałów. Inwestycja niweluje również negatywne skutki pandemii COVID-19 poprzez przyczynienie się do zachowania ciągłości udzielania świadczeń dla pacjentów. W projekcie zakupione zostaną wyroby medyczne, będące w chwili obecnej w posiadaniu Szpitala, a które zastąpią posiadane aktualnie urządzenia, charakteryzujące się znacznym wyeksploatowaniem z wysokim priorytetem do wymiany w najbliższym czasie oraz dodatkowe sztuki sprzętu, które wzmocnią potencjał pracowni.

 

 

Całość projektu: 1 403 908,91 zł.
Wartość dofinansowania: 1 193 322,57 zł. (85%)
Wkład własny: 210 586,34 zł. (15%)

W latach 2016-2023 Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. brało udział w Projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

Cele projektu:

Wytworzenie 2 e-usług – e-Dokumentacji i e-Rejestracji, stworzenie regionalnej platformy dla Pacjenta z możliwością złożenia wniosku przez stronę WWW o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

 

Planowane efekty:

53 Partnerów i Uczestników biorących udział w Projekcie zostało wyposażonych w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM na poziomie danego podmiotu leczniczego.

Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnianie EDM na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu.

Za pośrednictwem usługi e-Rejestracji Pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

 

Wartość projektu: 97 700 701,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 81 182 632,07 zł

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Zakład Opiekuńczo- Leczniczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu z UE:  75 193, 24 zł

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Oddział Medycyny Paliatywnej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu z UE:  85 598,70 zł

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Dofinansowanie projektu: 43 820,46 zł

Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji OCZ jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne.

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Ostrzeszowie realizuje projekt unijny
nr RPWP.09.01.01-30-0031/17 pod nazwą:

„Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji OCZ jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne

Data rozpoczęcia projektu: 2017-04-12

Data zakończenia projektu 2019-07-30

Całkowita wartość projektu: 2 897 158,38

Kwota dofinansowania: 2 062 115,18

 

Cel projektu: Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawa ich efektywności, rozumianej jako osiąganie lepszych celów terapeutycznych z ZOL

Efekt: Zwiększenie dostępności świadczeń medycznych dla większej ilości pacjentów oraz polepszenie jakości świadczonych usług

 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-

-RPWP.05.03.00-30-001/09-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działanie 5.3 – Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.”

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie realizując postanowienia paragrafu 14 ustęp 6 Umowy o dofinansowanie Projektu ,, Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie” nr UDA-RPWP.05.03.00-30-001/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V- Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Działanie 5.3- Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

   zawiadamia o rozpoczęciu realizacji Projektu

 

 

                                                                                                                                          Z poważaniem Dyrektor ZZOZ

                                                                                                                                          w Ostrzeszowie

                                                                                                                                          Lek. med. Henryk Siciński

Opis projektu

 

Szanowni Państwo !

                   Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, działając w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, kończy realizację dostawy sprzętu medycznego dla szpitala w Ostrzeszowie, dla projektu:

          „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-

-RPWP.05.03.00-30-001/09-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działanie 5.3 – Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

 

Wniosek aplikacyjny wraz z biznes-planem, na zlecenie ZZOZ w Ostrzeszowie, opracowany został w lipcu 2008 roku, przez Europejskie Centrum Konsultingu ECC w Warszawie i później drugi raz po zmianie warunków konkursu w styczniu 2009 roku. Firma ta cały czas monitorowała prawidłowość wdrażanej procedury i kilkakrotnie dokonywała koniecznych i niezbędnych zmian dotyczących złożonego wniosku.

Wniosek aplikacyjny złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego. Stosunkowo długo trwała procedura związana z przyjęciem wniosków oraz ich oceną formalną i merytoryczną – finałem postępowania było zawarcie cytowanej wyżej umowy – miało to miejsce w maju 2009 roku.

Wniosek dotyczył dostawy sprzętu medycznego dla następujących zakresów świadczeń medycznych szpitala w Ostrzeszowie: anestezjologii i intensywnej terapii,  kardiologii, ginekologii z położnictwem, chirurgii i radiologii – razem 38 pozycji sprzętowych.

Łączną wartość projektu (kwota wydatków) wyniosła: 1.411.952,76 zł., w tym:

– kwota środków wspólnotowych, która stanowiła dofinansowanie w  

   ramach WRPO 2007-2013: 1.058.964,57 zł. (udział 75 %),

– kwota, która stanowiła tzw. udział własny, finansowany w ramach budżetu Powiatu  

  Ostrzeszowskiego:  352.988,19 zł. (udział 25 %).

Zgodnie z założeniami projektu, ZZOZ w Ostrzeszowie, przeprowadził 6 postępowań przetargowych na dostawę w/w sprzętu medycznego, z których 4 postępowania  zrealizowano w formule właściwej dla przetargów unijnych i zostały zarejestrowane w Luksemburgu. Przetargi odbywały się w terminie od sierpnia 2009 roku do lutego 2010 roku.                 

Realizacja projektu nie przebiegała, bez różnorodnych problemów natury technicznej, prawnej i wynikających z rygorystycznie przestrzeganych przez instytucję finansującą, procedur oraz standardów.

Przez wiele kolejnych lat, podlegać będziemy monitorowaniu pod względem sposobu wykorzystania zakupionego sprzętu i ilości wykonanych z jego zastosowaniem, procedur medycznych. Każda zakupiona w ramach projektu jednostka sprzętowa, została w specjalny sposób oznakowana z zaznaczeniem źródła jej pochodzenia – WRPO 2007-2013.

Zobowiązani zostaliśmy do przeprowadzenia zaplanowanej akcji promocyjnej, na budynku szpitala i w hallu wejściowym przy izbie przyjęć, umieszczone zostały tablice pamiątkowe, o wymaganej treści. Wszystkie te działania spełniać muszą przyjęte przez instytucję finansującą wymogi i oczekiwania.

Dokonany obecnie, przy zaangażowaniu środków unijnych, zakup sprzętu medycznego, jest największym, jednorazowym zakupem w historii tutejszego Szpitala. W wielu odcinkach działalności medycznej, stawia to nasz Szpital w nowych realiach technologicznych i przybliża do nowoczesnych standardów szpitala powiatowego, obejmującego podstawowe oddziały.

Sprzęt ten będzie wykorzystany do leczenia pacjentów – głównie mieszkańców Powiatu Ostrzeszowskiego i powiatów ościennych. Tak naprawdę, to oni właśnie będą beneficjentami wdrożenia omawianego projektu, jest to robione dla tutejszej społeczności, dla poprawienia jakości i skuteczności leczenia. Świadczenia medyczne z zastosowaniem zakupionego sprzętu, realizowane będą w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, czyli nieodpłatnie dla pacjentów posiadających to ubezpieczenie.

W ramach projektu zakupiono:

 

Etap I – zakup sprzętu kardiologicznego:

1/ USG z opcja echokardiografu i kompletem głowic – 1 szt.

2/ Kardiomonitory – 4 szt.

3/ Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe – 8 szt.

4/ Zestaw Holter z bieżnią wysiłkową – 1 kpl.

Etap II – zakup sprzętu intensywnej terapii:

1/ Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe – 6 szt.

2/ Bronchofiberoskop przewoźny – 1 szt.

3/ Aparat do znieczulenia – 1 szt.

4/ Respirator oddechowy – 1 szt.

5/ Respirator oddechowy z funkcją dla noworodków i niemowląt – 1 szt.

6/ Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe – 3 szt.

7/ Pompy infuzyjne wiszące – 2 szt.

8/ Kapnograf – 1 szt.

9/ Pulsoksymetr z wyświetlaczem – 1 szt.

10/ Łóżka intensywnej terapii – 3 szt.

11/ USG przyłóżkowe z dwoma głowicami – 1 szt.

12/ Zestaw do drenażu opłucnej – 1 szt.

Etap III – zakup sprzętu chirurgiczno-ginekologicznego:

1/ Zestaw laparoskopowy chirurgiczno-ginekologiczny z histeroskopem – 1 kpl.

2/ USG ginekologiczne z dwoma głowicami – 1 szt.

Etap IV – zakup sprzętu radiologicznego:

Aparat RTG – ramię C z torem wizyjnym – 1 szt.

Wymieniony sprzęt znajduje się już w Szpitalu w Ostrzeszowie i służy naszym pacjentom. Życzę jednak Państwu, aby nie było to koniecznością – chyba, że chodzi o badania profilaktyczne, do czego zachęcam.

Niezależnie od powyższej sprawy, chciałbym poinformować Szanownych Czytelników, że aktualnie w tutejszym Szpitalu, kończy się adaptacja pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej i wdrożono już procedurę pozyskania operatora, który wprowadzi sprzęt – tomograf komputerowy. Sprzęt ten będzie użytkowany (po próbach i dopuszczeniach radiologicznych) od m-ca czerwca – taki jest zamiar.

W rozwiązaniu tym, przeprowadzone badanie, przekazywane będzie łączami elektronicznymi, do specjalistycznego centrum odczytów i opisów. Opis badania powróci do nas taką samą drogą i wtedy całość (badanie wraz z opisem), otrzyma pacjent. Przeprowadzenie badań zlecać będą mogli lekarze specjaliści.

Jest to rozwiązanie bardzo nowoczesne, w naszym rejonie będziemy jedną z pierwszych placówek medycznych, mogących zaoferować takie rozwiązanie na miejscu w Ostrzeszowie i bez potrzeby wyjazdu do Ostrowa Wlkp. lub Kalisza.

Zadanie to w większości finansowane jest ze środków budżetowych Powiatu Ostrzeszowskiego, przy wsparciu budżetów poszczególnych Miast i Gmin oraz Gmin, a wiec: Ostrzeszowa, Grabowa, Mikstatu, Kobylej Góry, Doruchowa, Kraszewic i Czajkowa – wg zasobności i ilości mieszkańców. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ca 350.000,00zł.. Do tego dochodzić będzie comiesięczna nasza odpłatność na rzecz operatora, zgodnie z zawartą umową.

 

Niestety, nie wszystkie badania będą mogły być wykonywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje tomografię komputerową raczej  w niewielkim zakresie.

 

  Z poważaniem

                                                                                            Dyrektor ZZOZ w Ostrzeszowie

                                                                                                lek. med. Henryk Siciński